Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest : .PUH PRESTIGE , OKNOSTYL Artur Rorbach , ul.Kossaka 119 , 64-920 Piła , reprezentowana przez Artur Rorbach,. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail przetwarzane są w celu realizacji bieżącego kontaktu poprzez prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną. Jednocześnie administrator przetwarza inne dane osobowe ujawnione w treści korespondencji (np.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, czas i data nadania/odebrania wiadomości, treść wiadomości, inne dane identyfikacyjne podane w podpisie/wizytówkach nadawców/odbiorców), w celu prowadzenia sprawy, która została przesłana drogą elektroniczną. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO)1 osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody; skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym osobom upoważnionym przez administratora danych, podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, o której mowa w art. 28 RODO oraz podmiotom będącym stroną postępowania (odbiorca, strona trzecia). Dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż w/w ustawa. Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym także przysługujących uprawnień można kontaktować się z administratorem oknostyl.poczta@gmail.com Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla skutecznej wymiany korespondencji drogą elektroniczną.